Банкеръ Daily

Новини

КФН е задължила четири дружества да представят задължителна публична информация

Димана Ранкова, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност, е подписала решение, с което задължи Биоеко АД (в несъстоятелност), Родопска слава АД и СМП - Бухово АД да представят на обществеността посредством информационна агенция или друга медия, тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2010 г., съобщиха от надзорния орган.
Родопска слава АД и СМП - Бухово АД са задължени за целта да сключат договор с избрана от тях информационна агенция или друга медия, като уведомят своевременно КФН за сключения договор
С друго свое решение Димана Ранкова, като заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност, е задължила Орфей - Б АД да представи в КФН тримесечен финансов отчет за дейността на дружеството за трето тримесечие на 2010 г. чрез е-Register, съгласно законовите разпоредби.
Същото дружество - Орфей-Б АД, е задължено да се свика заседание на управителния орган на компанията, на което да бъде взето решение за свикване и провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството за 2009 година. То трябва да избере съвет на директорите, в който най-малко 1/3 от членовете да бъдат независими лица по смисъла на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, като кандидатите за изборна длъжност следва да докажат липсата на обстоятелствата по чл. 116а, ал. 2, т. 1-5 от ЗППЦК, като представят съответните доказателства за това.
Орфей-Б АД се задължава в тридневен срок от заседанието на управителния орган, на което е взето решение за свикване и провеждане на общо събрание на акционерите за 2009 г., да представи в КФН протокол от проведеното заседание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във