Банкеръ Daily

Новини

КФН е одобрила коригираното търгово предложение към акционерите на Кепитъл Мениджмънт

Комисията за финансов надзор е одобрила коригираното търгово предложение от ТИМ Клуб ООД - Варна за закупуване чрез инвестиционния посредник Централна кооперативна банка АД на акции на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 54 лева.
Дружеството е учредено през октомври 2005 година. То е специализирано в инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземанията.
Справката в регистъра на Комисията за финансов надзор показва, че ТИМ Клуб ООД държи 51.97% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел.

Facebook logo
Бъдете с нас и във