Банкеръ Daily

Новини

КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ С НОВИ 300 ХИЛЯДИ НОВИ АКЦИИ

Кераминженеринг АД, София, с решение на общото събрание на акционерите от 26 септември 2007 г. увеличава капитала на дружеството от 500 хил. лв. на 800 хил. лв. чрез издаване на нова емисия от 300 хил. обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 1 лв. всяка една. Това стана ясно от поканата в Държавен вестник. Акциите от новата емисия могат да се запишат само от досегашни акционери. Срокът е едномесечен и започва да тече от деня, следващ деня на обнародване в Държавен вестник на решението на събранието за издаването на новата емисия акции. Записването на акции от новата емисия се извършва в офиса на дружеството. Ако в определения за записване на акциите от новата емисия срок имащите право на това акционери не са записали полагащия им се пропорционален дял от увеличението на капитала, той се разпределя пропорционално между акционерите, записали акции от новата емисия. Заплащането на 25% от записаните акции става до един месец, като срокът започва да тече от деня, следващ изтичането на срока за записване на акции от новата емисия, а за останалите 75% - 12 месеца, които започват да текат също от деня, следващ изтичането на срока за записване на акции от новата емисия. Ако не бъдат записани или заплатени всички акции от новата емисия, капиталът на дружеството се увеличава само със записаните и заплатени акции.
Предметът на дейност на дружеството е свързан с производство на тухли, керемиди и други строителни изделия от печена глина.
Бившият приватизационен фонд Руен холдинг държи 23% от капитала на Кераминженеринг АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във