Банкеръ Daily

Новини

КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ НАБРА 9.350 ЛВ. ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА СИ

В БФБ-София АД е постъпила информация от Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София (5CQ), с която дружеството уведомява за резултатите от подписката за увеличение на капитала в периода от 5 март до 13 април.
Общо записаните акции са 180 153 бр., а емисионната им стойност в размер на 9 349 940.70 лв. е заплатена изцяло.
Затруднения и спорове при търгуването на правата и записването на акциите не са възниквали.
Дружеството е учредено през октомври 2005 година. То е специализирано в инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземанията.
Дружеството със специална инвестиционна цел се управлява от съвет на директорите в състав Владимир Малбев Малчев - изпълнителен директор,
Владимир Емилов Грегоров - председател, и Илиян Николаев Скарлатов - заместник-председател.

Facebook logo
Бъдете с нас и във