Банкеръ Daily

Новини

Каварна разработи програма за поддържане чистотата на територията на общината

Община Каварна чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки избира фирма, която да извършва сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и третиране на твърди битови отпадъци в депо за неопасни отпадъци на територията на общината.
Поръчката включва събиране и извозване на твърдите битови отпадъци, генерирани в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални, обществени сгради и други обекти в населените места на територията на община Каварна, определяни ежегодно със заповед на кмета на общината за услугите, които общината предоставя за поддържане на чистотата в границите на населените места и урбанизираните територии.
От изпълнителя се очаква поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в Каварна, включващи дейностите метене, оборка и миене и третиране на твърдите битови отпадъци в депо за неопасни на територията на Каварна и осигуряване на неговата експлоатация. Предвижда се възложителят да сключи рамково споразумение с избрания изпълнител след приключване на процедурата. В рамковото споразумение ще бъдат определени предварително условията на договорите, които страните възнамеряват да сключат за срок четири години, включително относно цените и при възможност – предвидените количества.
Документация за участие може да се получи до 15 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във