Банкеръ Daily

Новини

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД ПОТЕГЛЯ КЪМ БОРСАТА

На своето заседание на 16 юли Комисията за финансов надзор е потвърдила проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени от Капман грийн енерджи фонд АД - София. Емисията му е в размер на 500 хил. лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.
Фондът е без аналог у нас и е първото дружество, което съсредоточава дейността си в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Предметът му включва придобиване, управление, оценка и продажба на участия в проекти и изработване на програми, свързани с грантови финансирания, както и дейности, свързани с екологично третиране на отпадъци, енергийна ефективност и търговия с вредни емисии. Плановете на мениджмънта на Капман Грийн Енерджи Фонд са дружеството да управлява и инвестира в проекти самостоятелно и/или чрез придобиване на мажоритарно или миноритарно участие в перспективни български или чуждестранни компании, опериращи в сферата на ВЕИ, или така наречената зелена енергия. Целите на дружеството са да осигури достъп на широк кръг от инвеститори на фондовата борса до проекти в сектора.
Основни акционери на дружеството са Пропърти дивелопърз ООД - София с 80% от капитала и Капман АД с 20 на сто. Мажоритарен собственик на Пропърти дивелопърз е Октавиан Туркан, който притежава 90% от капитала на дружеството, а Николай Ялъмов има дял от 10 на сто.
Капман Грийн Енерджи Фонд е седмото дружество от семейството на финансова група Капман, която има 12-годишен опит и заема една от лидерските позиции на българския капиталов пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във