Банкеръ Weekly

Новини

Кадровиците на третата власт приеха информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2017 г. Тя показва изпълнение на приходите по бюджета на съдебната власт 61,14%, които възлизат на 76,425 млн. лв. Изпълнението на разходите е 62,84% от годишните разчети, които представляват 364,264 млн. лв.

В структурата на приходите най-голям дял заемат постъпленията от субсидия – 72,56%, следвани от съдилищата с 24,93% и от НАП – 2,31%. Ръст от 4,79% спрямо миналата година бележат приходите от дейността на органите на съдебната власт, които възлизат на 76,425 млн. лв. Основната част от тях са получени от съдебни такси – 66,932 млн. лв.

По отношение структурата на разходите най-голям дял – 90,2% от общите разходи към 31.08.2017 г. представляват разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски в общ размер 328,375 млн. лв.). Изпълнението на разходите за заплати /62,84%/ и социални осигуровки /63,72%/ е в рамките на средният процент на изпълнение за периода, който е 66,7%.

Изпълнението на утвърдения план на средствата за издръжка за 8-те месеца е 37,237 млн. лв., което означава 53,56% изпълнение. Ниско е изпълнението на капиталовите разходи за периода – 14,746 млн. лв., които представляват 14,17% от приетия план. То се дължи на изместване на голяма част от тях в последното тримесечие на годината, поради технологични и процедурни фактори.

Данните сочат обща заета численост в съдебната система 14 208 щатни бройки, от които 4 259 магистрати, 202 държавни съдебни изпълнители, 199 съдии по вписванията и 9 548 съдебни служители. Незаети са 794 щатни бройки, от които 495 щатни бройки за магистрати.

По органи на съдебната власт разходите на ВАС възлизат на стойност 9,080 млн. лв. и бележат 62,77 % изпълнение на плана от общите разходи; ВКС отчита изпълнение от 56,65 % изпълнение на плана от общите разходи или 10,598 млн. лв.; за Прокуратурата на Република България изпълнението е 62,17% от плана на общите разходи или 137,811 млн. лв.; а ВСС реализира 12,299 млн. лв. разходи или 53,15% изпълнение на плана. Националният институт на правосъдието отчита изпълнение от 56,67% на плана на общите разходи, които представляват 2,289 млн. лв.; на Инспектората към ВСС – 56,87 % или 3,510 млн. лв.; за съдилищата общият размер на разходите е 188,676 млн. лв., които са 65,77% изпълнение на плана на общите разходи.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във