Банкеръ Daily

Новини

Кабинетът отпуска допълнително 10 млн. лева за осигуряване на субсидирана заетост

Министерският съвет прие Постановление за предоставяне на допълнителни средства за субсидирана заетост към Националния план за действие по заетостта по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2010 година. Това съобщиха от правителствената пресслужба. В резултат от задълбочаването на икономическата криза и въпреки изпълнението на редица програми за обучение и заетост, финансирани както от държавния бюджет, така и от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, нарастването на безработицата продължи и през настоящата година. Равнището на регистрирана безработица в края на м. февруари достига 10.26%. В края на март по предварителни данни на Агенцията по заетостта равнището на безработица намалява до 10.14%, но за стабилизиране на тази тенденция са необходими допълнителни мерки.
Неблагоприятните тенденции на пазара на труда изискват спешни мерки за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила. С доказан широкообхватен и бърз ефект за ограничаване на безработицата е субсидираната заетост.
В изпълнение на Националния план за действие по заетостта от началото на 2010 г. са включени в субсидирана заетост (с финансиране от държавния бюджет в рамките на 65 млн. лв.) около 23 000 безработни. Субсидираната заетост е особено необходима за продължително безработните на социално подпомагане. С доказан бърз брутен ефект върху заетостта на социално слабите безработни е Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Програмата осигурява заетост в обществено полезни дейности, както и в дейности на територията на предприятия без държавно и/или общинско участие.
В Програмата се включват трудоспособни безработни лица, които са регистрирани в дирекции „Бюро по труда” и са обект на месечно социално подпомагане, като приоритетно се включват безработни лица от следните групи: член от семейство с деца, в което и двамата родители са безработни и семейството е обект на месечно социално подпомагане; безработен самотен родител/осиновител, който е обект на месечно социално подпомагане. През 2010 г. приоритетно се включват безработни младежи до 29-годишна възраст на месечно социално подпомагане.
В рамките на Програмата работодателите в т.ч. общините кандидатстват чрез проекти за финансиране в рамките на средствата за съответната община, които се определят в зависимост от равнището на безработица в общината и броя на лицата на социално подпомагане. По процедурата за кандидатстване за 2010 г. са подадени 761 проекти на работодатели, а са одобрени 633 проекта.
От началото на годината (месеците януари и февруари) по Програмата са включени 13 751 безработни, от тях 9350 безработни са включени в аварийни дейности. Бюджетът на Програмата в Националния план за действие по заетостта 2010 г. е 15.8 млн. лева.
С допълнителните средства в бюджета за активна политика на Министерство на труда и социалната политика в размер на 10 млн. лв. ще се осигури субсидирана заетост за около 9700 безработни лица за период от 6 месеца при шестчасов работен ден. Изразходването на средствата ще става по условията, реда и размерите, определени в Националния план за действие по заетостта през 2010 г., което означава, че наетите лица получават трудово възнаграждение пропорционално на отработеното време на база минималната работна заплата и дължимите осигуровки.
В резултат от предоставянето на допълнителни финансови средства от държавния бюджет се очаква постигането на благоприятен ефект върху нивото на безработица, а също така предотвратяване на риска от изпадане в бедност на едни от най-уязвимите групи на трудовия пазар

Facebook logo
Бъдете с нас и във