Банкеръ Daily

Новини

Кабинетът одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2011 година

Министерският съвет одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 година.
Документът е разработен при съобразяване с приетите разходни тавани и основни допускания за периода 2011-2013 г. по отношение на данъчно-осигурителната политика, политиката по доходите, публичните разходи и фискалната цел за бюджетното салдо. Отразени са целите на фискалната политика и на основните хоризонтални политики, като са взети предвид прогнозите за макроикономическата външна и вътрешна среда.
Бюджет 2011 е насочен към осигуряване на условия за стабилност чрез провеждане на дисциплинирана фискална политика и постепенно намаляване на дефицита по КФП със стъпка от 0,5 п.п. За следващата година се планира дефицитът да е под 3-процентния праг на критерия за бюджетен дефицит от Пакта за стабилност и растеж.
Планираната бюджетна позиция по КФП за 2011 г. е в размер на -1 963,0 млн. лв. или дефицит от 2,5% от прогнозния БВП. Заложената фискална цел за 2011 г. се предвижда да. бъде постигната при по-добро изпълнение на приходите в резултат от очакваното плавно икономическо възстановяване и прилагане на стегната политика по отношение на разходите с оглед минимизиране на бюджетния дефицит.
Фискалната политика в Бюджет 2011 е насочена към възстановяването на икономическия растеж подкрепян от мерки за фискална консолидация, осъществяване на структурни реформи и повишаване ефективността и продуктивността на администрацията.
Планираните приходи по консолидираната фискална програма за 2011 г. са в размер на 25,8 млрд. лв., което е 33,5% от БВП. От тях данъчните приходи са в размер на 20,3 млрд. лв., а неданъчните приходи за 2011 г. са разчетени в размер на 3,3 млрд. лева. През 2011 г. помощите, от които основен дял имат тези от европейския бюджет, са разчетени на 2,2 млрд. лева. Забавянето на икономиката се отразява неблагоприятно върху приходите по консолидираната фискална програма, като рисковете пред изпълнението на тази част на бюджета се запазват и за 2011 година.
Основните акценти на разходната политика в бюджет 2011 г. са свързани със запазване на номиналния размер на средствата за заплати, достигнат през 2010 г. и определяне на индивидуалните възнаграждения съобразно концепцията за реформа за заплащане в бюджетната сфера; осигуряване на средства за национални доплащания на хектар земеделска земя и за животни; запазване на разходите за издръжка, капиталовите разходи и субсидиите от националния бюджет на нивата от актуализирания бюджет за 2010 година.
Основните приоритети на бюджета за 2011 г. са насочени към секторите, стимулиращи икономическия растеж. Тези приоритети намират значителна финансова подкрепа от Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове 2007-2013 на Европейския съюз, както и от други фондове и програми на ЕС.
С проектобюджета за 2011 г. правителството потвърждава поетите ангажименти пред международната финансова общност, че публичните финанси на страната ни ще продължат да бъдат стабилни, особено в съпоставка с тези на страните от региона и спрямо останалите държави-членки на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във