Банкеръ Daily

Новини

Изпълнителната агенция по околна среда подготвя теренни проучвания за цялостна оценка на застрашените животни и растения в България

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) планира провеждане на теренни проучвания, от които ще се направи цялостна оценка на застрашените животни и растения в България, съобщиха от Министерството на оклната среда и водите. Проектът е на стойност 10 млн. лв., за които агенцията кандидатства за финансиране от Оперативна програма „Околна среда” и държавния бюджет.
В рамките на проекта ще се събира и анализира информация за числеността и разпространението на безгръбначни животни, риби, земноводни, влечуги, китоподобни, бозайници, висши растения, мъхове, гъби и гнездящи птици. Ще бъдат разработени и внедрени нови (генетични) методи за оценка на състоянието на видовете.
Всички събрани данни от проекта ще бъдат въведени в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР). Информацията ще се ползва от всички заинтересовани страни чрез публичния портал на информационната система на интернет страницата на ИАОС.
НСМБР гарантира навременно осигуряване с актуална информация чрез мониторинг на животински, растителни и гъбни видове. Поради липсата на достатъчно данни за състоянието им, се налага спешно прилагане на схемите за теренно наблюдение на видовете от НСМБР. Те ще се извършват от екипи, снабдени със специално оборудване.
Друг аспект на проблема е, че богатото биологично разнообразие в страната ни е подложено на въздействието на широк спектър от заплахи в резултат както на човешката дейност, така и от естествените процеси, протичащи в екосистемите. Наличността на актуални данни за състоянието на видовете е необходима, за да се прилагат адекватни мерки по националната природозащитна политика и за докладване на международните ангажименти на България по опазване на биологичното разнообразие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във