Банкеръ Daily

Новини

Изпълнението на приходите в Община Русе е 78% спрямо годишния план по бюджета

Към 30 септември изпълнението на приходите по Закона за местните данъци и такси, администрирани и събирани от отдел Местни данъци и такси в Община Русе, възлиза на 13.729 млн. лева, или 78% спрямо годишния план по бюджета.
По данъка върху недвижимите имоти са събрани 2.613 млн. лева (80% от планираните), по данък върху превозните средства приходите са 1.804 млн. лева (68%), от патентен данък постъпленията са 310 хил. лева (51%), а от такса битови отпадъци - 7.289 млн. лева (92%).
Най-нисък е делът на данъка върху придобиване на имущества 1.712 млн. лева, или 51 процента. Основно влияние оказва намалелия брой на сделките с недвижими имоти.
В сравнение с деветмесечието на 2009 г. са постъпили в повече 509 хил. лева от местни данъци и такса битови отпадъци.
Приети и обработени са 21 960 данъчни декларации по ЗМДТ, в това число около 3 120 по чл. 14 от ЗМДТ, подадени от предприятия и фирми за притежаваните от тях нежилищни имоти.
Издадени са 11 530 броя различни видове удостоверения, а са съставени са 245 акта за нарушения по ЗМДТ.
Изпратени са 610 покани до лица за доброволно издължаване на изискуеми местни данъци и такса битови отпадъци. Издадени са 240 акта за установени общински публични вземания от данъци и такса битови отпадъци за 149 хил. лева. Изпратени са на НАП 410 броя искания за принудително събиране на местни данъци и такса битови отпадъци за 239 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във