Банкеръ Daily

Новини

Изплащане на добавки към пенсиите за хората над 75-годишна възраст предвижда бюджетът за 2010 г. на ДОО

Изплащане на добавки към пенсиите за хората над 75-годишна възраст предвижда бюджетът за 2010 г. на държавното обществено осигуряване, приет от правителството.
Предложените в проектобюджета за 2010 г. приходи и разходи се основават на следните социалноосигурителни показатели: размерът на осигурителната вноска за фонд Пенсии на ДОО от 01.01.2010 г. се намалява с два процентни пункта и става 16 на сто за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. и 11 на сто за лицата, родени след 31.12.1959 г. Новите размери на вноските за фонд Пенсии се разпределят между работодателите и осигурените лица в съотношение 8,9:7,1 на сто за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. и на 6,1:4,9 на сто за лицата, родени след 31.12.1959 г. Вноската за самоосигуряващите се лица е съответно 16 на сто и 11 на сто. Държавата участва в осигуряването чрез трансфер във фонд Пенсии в размерите и по реда, определени в КСО; запазване размера на осигурителната вноска за ДЗПО от 5 на сто и прилагане на съотношение: от работодателите - 2,8 на сто, от осигурените лица - 2,2 на сто; запазване размерите на осигурителните вноски за фонд Общо заболяване и майчинство и фонд Безработица съответно 3,5 на сто и 1,0 на сто, при съотношение между работодател/осигурено лице - 60:40; средногодишен брой осигурени лица 2 871 919; средногодишен брой пенсионери - 2 182 729; средногодишен брой осигурени лица, включени в програмите От социални помощи към осигуряване на заетост -17 500; средногодишен брой безработни лица с право на обезщетение - 127 052; минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица - 420 лв., а за земеделските производители и тютюнопроизводители – 240 лв.; максимален осигурителен доход за всички осигурени лица - 2000 лв.; обезщетения при безработица в граници - 6 лв. минимален и 12 лв. максимален среднодневен размер; запазване продължителността на обезщетението за бременност и раждане от 410 календарни дни (до навършване на едногодишна възраст на детето); размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст 240 лв. месечно; вноски във фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите - 0,1 на сто, при максимално обезщетение от 720 лева.
Разчетите за пенсиите за 2010 г. се основават на извършените изменения в размерите им през 2009 година.
Предвидено е от началото на 2010 г. увеличаване на добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) от 20 на 25 на сто от пенсията на починалия съпруг, както и изплащане на добавка към пенсиите на пенсионерите, навършили 75-годишна възраст. Добавката е диференцирана според изплатения месечен размер на пенсията, както следва: при месечен размер до 150,00 лв. - 50 лв.; при месечен размер от 150,01 лв. до 200,00 лв. - 40 лв.; при месечен размер от 200,01 лв. до 250,00 лв. - 30 лв.; при месечен размер от 250,01 лв. до 300,00 лв. - 20 лв.; при месечен размер над 300,00 лв. - без добавка.
В проектобюджета за 2010 г. осъвременяване на размерите на пенсиите по чл. 100 от КСО не се предвижда, но ще бъде извършена индексация на пенсиите в средата на 2010 г., ако има излишък в републиканския бюджет.
Разходите за социални обезщетения и помощи 2009 г. се предвижда да бъдат в размер на 1 085 746,8 хил. лв., или 12,75 на сто от общите разходи. Към тази група се включват разходите за парични обезщетения при временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството и карантина, нетрудови и трудови злополуки, бременност и раждане, отглеждане на малко дете, безработица, профилактика и рехабилитация и др.
Разходите за обезщетенията при безработица за 2010 г. са предвидени да бъдат в размер на 262 230,4 хил. лв. В тях са включени парични обезщетения в размер на 261 930,4 хил. лв. за 127 052 безработни лица. Останалите 300 хил. лв. са обезщетения по чл. 233, ал. 1-4 и ал. 6 от ЗОВС на Република България.
Консолидираният проектобюджет на държавното обществено осигуряване за 2010 г. се очаква да приключи с недостиг в размер на 2 105 978,5 хил. лв. За да се балансира проектът на нула, този дефицит следва да се финансира от ЦРБ под формата на допълнителна субсидия за покриване на недостига от средства.
Със законопроекта се предлагат промени в част първа Държавно обществено осигуряване на КСО, които имат непосредствена връзка с Бюджета на ДОО.

Facebook logo
Бъдете с нас и във