Банкеръ Daily

Новини

Изнасят на търг имущество на обявената в несъстоятелност фирма Блек си додфин - Варна

Лъчезар Бажлеков - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Блек си додфин ООД - Варна обявява на интересуващите се, че на 25 септември в канцеларията на синдика във Варна, ул. Д-р Людвиг Заменхоф № 12, ет. 2, офис 2, ще се проведе повторна продажба на имущество като цяло, принадлежащо на длъжника.
Продава се място, цялото с площ от 594 кв. м, находящо се във Варна, местност Ален мак, представляващо поземлен имот по плана на местност Ален мак, заедно в изграденото в същото жилищна сграда в груб строеж, съгласно разрешение за строеж от 2007 г., състояща се от втори избен етаж, първи избен етаж, първи етаж, втори етаж, трети етаж, тавански етаж и покривка тераса с брутна застроена площ 1166.38 кв. метра.
Другият обект е място, цялото с площ от 872 кв. м, находящо се във Варна, местност Ален мак, представляващо поземлен имот по плана на местност Ален мак, и се предлага заедно в изграденото в същото жилищна сграда в груб строеж, съгласно разрешение за строеж от 2007 г., състояща се от втори избен етаж, първи избен етаж, първи етаж, втори етаж, трети етаж, тавански етаж и покривна тераса с брутна застроена площ 1600.65 кв. метра.
Началната тръжна цена на имуществото като цяло е 575 840 лева.
Върху имотите има сключена договорна ипотека.
Лицата, желаещи да закупят продаваното имущество като цяло могат да извършват оглед всеки вторник и четвъртък от 10 до 12 часа. Кандидатите да закупят имуществото могат да се явят в канцеларията на синдика всеки вторник и четвъртък от 16.30 до 18.30 ч., за да прегледат книжата.
Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717ж от Търговския закон - чрез търг с явно наддаване, при стъпка за наддаване в размер на 500 лева.
Заявлението за участие се представя в канцеларията на синдика във Варна, ул. Д-р Людвиг Заменхоф № 12, ет. 2, офис 2, на 25 септември от 10 ч. до 13 ч. Всеки участник в търга следва да представи на синдика квитанция в оригинал за внесения задатък преди да е направил наддавателното си предложение.
На 25 септември в 13 ч. в канцеларията на синдика във Варна, ул. Д-р Людвиг Заменхоф № 12, ет. 2, офис 2, ще се проведе търг с явно наддаване на посоченото в обявлението имущество като цяло. За купувач на имуществото като цяло ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Обявеният за купувач е длъжен в срок 5 дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако срокът за плащане на цената не бъде спазен, внесения от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдика поканва наддавача, който е предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във