Банкеръ Daily

Новини

Излишък от 61.9 млн. лв. е бюджетното салдо по КФП

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към края на първото полугодие е излишък в размер на 61.9 млн. лева. Това става ясно от доклад за изпълнението на КФП, приет от правителството на днешното му заседание


За първи път от 2009 г. насам салдото е положително и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 465,9 млн. лв. и дефицит по европейските програми/средства в размер на 403.9 млн. лева. Бюджетната позиция по КФП към полугодието се подобрява номинално със 712.7 млн. лв. (1 п.п. от БВП) спрямо дефицита към полугодието на миналата година.


Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30 юни 2012 г. са 13 223.9 млн. лв. или 46% от разчетите към бюджета за 2012 година. Съпоставени с отчетените приходи за същия период на предходната година, постъпленията по КФП бележат номинален ръст от 9.8% (1 182,1 млн. лв.), което се дължи на ръста при косвените данъци, неданъчните приходи и помощите.


Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на юни е 10 565.0 млн. лв. (48.9% от годишните разчети). Приходите в частта на преките данъци са 2 122.2 млн. лв., което е 55.3% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са 5 319.3 млн. лв., което е 46.8% от планираните за 2012 -а . От тях приходите от ДДС са 3 419.3 млн. лв., от акцизи ndash; 1 829.7 млн. лв., от мита ndash; 57 млн. лв., и от данък върху застрахователните премии ndash; 13.3 млн. лева. Постъпленията от други данъци са в размер на 442.5 млн. лева.


Социалните и здравноосигурителните вноски към 30 юни са 2 681.0 млн. лв., което представлява 48.2% от разчетените за годината.


Неданъчните приходи и помощите са 2 658.9 млн. лв., което е 37.2% от годишния план по това перо.


Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България в общия бюджет на ЕС) към 30 юни са 13 161.9 млн. лева. В структурно отношение спрямо първото полугодие на 2011 г. се наблюдава нарастване основно при капиталовите разходи и социално и здравноосигурителните плащания. Текущите нелихвени разходи са в размер на 11 014.5 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 1 321.3 млн. лв. и лихвените плащания ndash; на 359.6 млн. лева.


Фискалният резерв към 30 юни е 5.1 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във