Банкеръ Daily

Новини

Италия най-често нарушава европейското законодателство за вътрешния пазар

Най-много производства за установяване на нарушения при прилагането на законодателството на ЕС за вътрешния пазар са открити от Европейската комисия срещу Италия, следвана от Гърция и Белгия. Като се вземат под внимание всички показатели, най-добре се представят Латвия, Естония, Люксембург и Литва. Това става ясно от публикуваният днес обзор на ЕК за напредъка в областта на вътрешния пазар (т.нар. Internal Market Scoreboard - Индекс за развитието на вътрешния пазар). Глобално той показва, че държавите в ЕС полагат усилия за прилагането на правилата на ЕС в националното законодателство.


Единният пазар несъмнено е двигателят за новия растеж на нашата икономика. Но това работи само ако всички държави прилагат надлежно правилата. Това заяви еврокомисарят по вътрешния пазар и финансовите услуги Мишел Барние.


Средният недостиг в ЕС при прилагането на директивите е намалял от 1.2 % до 0.9 % през последните шест месеца, а броят на държавите от ЕС, постигнали целта от 1 процент, се е повишил от 11 на 16. Люксембург, Румъния, Финландия, Великобритания, Австрия, Португалия, Словения, Белгия, Кипър, Полша и Италия трябва да удвоят усилията си за постигането на тази цел, посочва ЕК.


Общо осем държави в ЕС са подобрили или запазили най-добрия си досегашен резултат - Чехия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Латвия и Малта. Това показва високия приоритет, който тези държави са отредили на навременното въвеждане на европейското законодателство.


Малта и Латвия са постигналите най-висока степен на приложение, като само две директиви са останали невъведени. Особено впечатляващо е подобрението в Чехия, в сравнение с нивото от преди шест месеца - намаление на невъведените текстове от 1. 9 % през май до 0.6 на сто. Постоянните усилия позволиха на Гърция да намали количеството на невъведеното законодателство до 0.5 % процента, което обаче е под целта от 1 процент.


За да въведат директивите на ЕС, сега на държавите са необходими средно 9 допълнителни месеца след изтичане на крайния срок. Само Малта, Швеция, Испания, Франция и Латвия отбелязват по-малко средно забавяне в сравнение с ноември 2011 година. По отношение на директивите със забавяне повече от две години след срока им за въвеждане, 22 държави отговарят на целта нулево забавяне.


Общият брой на производствата за установяване на нарушения, свързани с вътрешния пазар, продължава да намалява - с 37 % по-малко спрямо 2007 година. В момента средният брой на откритите производства за установяване на нарушения е 31 на държава, спрямо 34 преди шест месеца. Италия отчита най-много производства за установяване на нарушения, следвана от Гърция и Белгия. Повече от 40 процента от производствата за установяване на нарушения са в областта на околната среда и данъчното облагане.


Средната продължителност на откритите производства за установяване на нарушения е различна - от една година (Люксембург) до три години (Швеция).


След като Съдът на Европейския съюз установи нарушение на законодателството на ЕС, от държавите в Общността се изисква да предприемат незабавни действия, за да се съобразят с неговото решение. Въпреки това разрешаването на много случаи отнема дълго време - средно повече от 17.5 месеца. За Ирландия, Франция и Испания срокът е почти две години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във