Банкеръ Daily

Новини

Инвестиционна компания Галата ще капитализира печалбата си от 2010 година

Инвестиционна компания Галата АД - Варна (G0A) свиква редовно общо събрание на 17 май, което ще разгледа доклад на управителния орган за дейността на дружеството и ще приеме годишния финансов отчет за 2010 година. Нетната печалба през 2010 г. намалява до 936 хил. лв. при 2.937 млн. преди година.
Инвестиционна компания Галата реализира доходи само от вътрешния пазар. През 2010 г. те се увеличават до 4.19 млн. лв., докато за предходната година са били 3.164 млн. лева. Доходите от наеми са във връзка с отдаването на инвестиционни имоти на Галатекс АД, което е асоциирано предприятие на дружеството.
Акционерите ще гласуват и по предложението за освобождаване на всички членове на съвета на директорите - Ивелина Кънчева - Шабан - изпълнителен директор, Радослав Коев - изпълнителен директор, Цанко Цанков, Михаил Статев, Милена Найденова и Надя Динчева, от отговорност за дейността им през 2010 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 21 юни на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 3 май. Сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, могат да се сключват до 29 април.
И през 2010 г. основната дейност на дружеството е свързана с управление на собствени недвижими имоти, включващо отдаването им под наем.
Регистрираният капитал на фирмата е равен на 87 млн. лева, разпределени в същия брой книжа. Основни акционери в края на миналата година са: С и Р ЕООД с дял от 20%, Росим ЕООД с 20%, Химимпорт АД с 22.19% и Холдинг Варна АД с 28.90% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във