Банкеръ Daily

Новини

Инвестбанк свива със 77% печалбата си за финансовата 2010 г. до 1.744 млн. лева

Към 31 декември 2010 г. ТБ Инвестбанк АД отчита приходи от лихви в размер на 82.524 млн. лв., което е намаление с 5.7% спрямо резултата от преди година (87.507 млн.), главно в резултат на преструктуриране на лихвоносните й активи.
Основен компонент на лихвените приходи са тези от предоставени кредити – 74.705 млн. лв., които формират 90% от общия обем към края на 2010 г. при 87% за същия период на 2009-а.
Отчетените приходи от лихви от операции с ценни книжа са 7.522 млн. лв., като за същия период на 2009 г. тези приходи са 10.785 млн. лева.
От операции на междубанковия пазар банката е реализирала 297 хил. лв. приходи при 369 хил. за предходната година.
Нелихвените доходи са формирани основно от събрани такси и комисиони. Нетният резултат в края на отчетния период е 12.973 млн. лв. при обем към края на декември 2009 г. – 13.033 млн. лева.
Платените лихви по привлечен ресурс са в размер на 54.255 млн. лв. към края на 2010 г. и 51.645 млн. лв. за предходната година и отбелязват годишен ръст от 5.1 на сто.
В наблюдавания едногодишен период разходите по икономически елементи нарастват с 1.9% и към края на отчетния период обемът им възлиза на 34.317 млн. лв. при отчетени в края на 2009 г. 33.678 млн. лв., което се дължи основно на увеличените разходи за външни услуги.
ТБ Инвестбанк АД приключва финансовата 2010 г. с печалба в размер на 1.744 млн. лв. при резултат от 7.742 млн. лв., или спад със 77% на годишна база. Отчетеното е пряко следствие на негативното отражение на кризата върху реалната икономика на страната.
За ТБ Инвестбанк АД финансовата 2010 г. се характеризира с нарастване на активите, вследствие увеличение на привлечения ресурс и капитал, намаляване на кредитната активност за сметка на оздравителни мерки на портфолиото, в резултат свиване на лихвения марж по активни и пасивни операции, което, наред с обезценката на активите, рефлектира в значително по-ниския, макар и положителен, краен финансов резултат.
В края на отчетния период балансовото число на банката е в размер на 1.202 млрд. лева. В сравнение със същия период на миналата година активите нарастват със 183 млн. лв., или с 18 процента. В структурно отношение усилията са насочени към подобряване качеството и ефективното разпределение на портфолиото според доходност. Възвращаемостта на активите спада от 0.76% в края на 2009 г. на 0.15% в края на 2010 г. вследствие намаляване на приходите от основна дейност в резултат от изпреварващия прираст на привлечени средства над предоставени кредити.

Facebook logo
Бъдете с нас и във