Банкеръ Daily

Новини

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт издава нова емисия от 9 017 214 акции

Комисията за финансов надзор е одобрила проспекта за публично предлагане на акции Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, София в размер на 9 017 214 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 2.30 лв. всяка. Емисията акции (в процес на емитиране) е вписана в регистъра на публичните дружества, воден от надзорния орган.
Фирмата е учредена през февруари 2005 г. с неопределен срок на съществуване. Тя е специализирана в инвестиране на парични средства, набрани чрез предлагане на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права, развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения, продажба на недвижими имоти, отдаване под наем или за управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, свързана с инвестирането и развитието на недвижимите имоти и позволена от закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във