Банкеръ Daily

Новини

Интеркапитал ПД забави плащането по облигациите си

Във връзка с настъпил падеж на лихвено плащане в размер на 89 549 евро и амортизационно плащане на главница за 125 хил. евро по емисията облигации, с ISIN код BG2100019079, Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ - София все още не е платило дължимите суми, съобщиха от дружеството.


То възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на документа за предлаганите ценни книжа, т.е. до 30 дни от датата на съответния падеж, без това да представлява забава на плащане по емисията.


Дружеството, което е учредено през февруари 2005 г. с неопределен срок на съществуване, е специализирано в секюритизация на недвижими имоти.


Емисията е в размер на пет милиона евро, разпределени в 5 000 броя корпоративни, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във