Банкеръ Daily

Новини

ИНСТРУМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ АД УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ

В Държавен вестник е публикувана покана от съвета на директорите на Инструменти и изделия АД, София, за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 15 декември 2006 г. в офиса на дружеството. Събранието трябва да избере нов съвет на директорите в състав от трима членове: председател, изпълнителен член (изпълнителен директор) и член на СД. Акционерите ще гласуват и за увеличаване на капитала. То ще стане с издаването на нови 20 000 броя поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1.10 лв. всяка една, при условие че всички бъдат записани от акционера Технос ООД, по емисионна стойност от 1.15 лв. на акция. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 3 януари 2007 г. на същото място, при същия дневен ред.
В момента капиталът на дружеството е 51 230 лв., разпределен в 46 573 акции с номинална стойност 1.10 лв. всяка. Той е разпределен между Инструменти и изделия - 98 с 26.40%, Министерството на икономиката и енергетиката с 6.60 на сто и Технос с дял от 50.90 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във