Банкеръ Daily

Новини

Индустриален капитал холдинг намалява загубата си

Консолидираната печалба на Индустриален капитал холдинг АД след облагане с данъци (вкл. и малцинственото участие) е в размер на 10.356 млн. лева, показват данните от междинния отчет за второто тримесечие на тази година.


Нетната печалба на групата (без малцинственото участие) е 2.397 млн. лв., като в сравнение със същият период на 2011 г. е отчетено леко намаление със 193 хил. лева.


Високите текущи финансови резултати се дължат основно от дейността на асоциираните предприятия - Емка АД и М+С Хидравлик АД. От представените данни в отчетите се вижда, че за второто тримесечие на финансовата 2012 г., печалбата в общи линии запазва стойностите си в сравнение със същият период година по-рано. Очакванията са през втората половина на 2012-а групата да отбележи ръст в печалбата си спрямо отчетените финансови резултати за 2011 година.


Приходите на дружествата, в които холдингът има дялово участие - Силома АД (92.07%) и Руболт АД (50.10%), М + С Хидравлик АД (22.37%), ЗАИ АД (47.22%) и Емка АД (33.42%) се формират от производствена и търговска дейност. Индустриален капитал холдинг АД печели от приходи от дивиденти и от лихви по предоставени заеми на дружествата от групата.


Към края на второто тримесечие на годината Индустриален капитал-холдинг АД е получило приходи от дялови участия и дивиденти от асоциираното предприятие М+С Хидравлик АД. Начисленият дивидент е в размер на 1.163 млн. лева.


Като цяло дружествата от групата са отчели значителни положителни финансови резултати, като единствено Руболт АД и Силома АД приключват второто тримесечие на финансовата 2012 г. със загуба. Съответно първото отчита нетна загуба в размер на 82 хил. лв.., а второто - с нетна загуба от 45 хил. лева.


Основният дял от акционерният капитал на Индустриален капитал холдинг АД е разпределен между: Индустриален кредит България ООД с дял от 18.34%, ЗАИ АД с 10.22% и Емка АД с 10.21 на сто. Други фирми (41) държат 17.68% от книжата с право на глас, а индивидуални акционери (27 364 човека) са собственици на 43.54 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във