Банкеръ Daily

Новини

Индустриален Холдинг България планира нова емисия облигации

Акционерите на Индустриален Холдинг България АД - София (4ID) ще гласуват за за издаване, при условията на първично публично предлагане, на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, става ясно от писмените материали за общото събрание, насрочено за 30 юни.
Общата номинална и емисионна стойност на облигационния заем ще е в размер до 21 718 000 лева, разпределен в до 217 180 книжа с номинална и емисионна стойност на една облигация от 100 лева.
Заемът ще се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малко от 11 млн. лева, става ясно още от съобщението. Срокът (матуритетът) на облигационния заем е36 месеца, а лихвата 8% на годишна база. Лихвеното плащане ще е на всеки шест месеца.
Превръщането на облигациите в акции ще се случи на падежа на облигациите. Всеки облигационер ще има право, съгласно условията на облигационния заем и проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигациите, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.
Лицата, които са регистрирани като акционери на Индустриален холдинг България АД в Централен депозитар, най-късно 14 дни след датата на общото събрание, на което е прието решението за издаване на конвертируеми облигации, получават права за участие в подписката за записване на конвертируеми облигации от настоящата емисия.
Всяко лице може да запише най - малко една облигация и най-много такъв брой облигации, съобразно придобитите или притежавани от него права, съгласно посоченото в проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации. Могат да бъдат записани само цяло число облигации, при закръгляване към по-малкото цяло число, без значение на цифрата след десетичната запетая.
Акционерите ще обсъдят още докладите (индивидуален и консолидиран) за дейността на дружеството, годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) за 2010 г. и начина за разпределение на финансовия резултат.
В дневния ред са и точките за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 г. и гласуване на промени в мениджмънта и в устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 15 юли на същото място и при същия дневен ред. Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 16 юни. Последната дата за сключване на сделки с акции на холдинговото дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 14 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във