Банкеръ Daily

Новини

Имоти Директ увеличава капитала си с 1.890 млн. нови акции

Съветът на директорите на дружеството е взел решение за увеличаване на капитала на Имоти Директ АДСИЦ с 18.9 млн. лв., съобщиха от компанията. Така той ще стане в общ размер на 21 млн. лв. чрез издаването на нови 1.890 млн. броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв. и с емисионна стойност 10 лв. всяка една.
Всяко лице може да запише най-малко 9 нови акции и най-много такъв брой, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 9.
За борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала, е определен Българо-Американска Кредитна Банка АД.
Право да участват в увеличението на капитала, съответно да записват от новоемитираните акции, имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане в Държавен вестник съгласно чл.92а от ЗППЦК.
Предметът на дейност на дружеството е свързан с набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във