Банкеръ Daily

Новини

Икономическият и социален съвет поиска от правителството да подпише протокол за баланс

Правителството след провеждане на консултации със социалните партньори и други организации на гражданското общество и обществена дискусия да подкрепи евентуалното подписване на Протокол за съотношенията между икономическите свободи и фундаменталните социални права в светлината на социалния прогрес като анекс към новия Договор от Лисабон. Това предлага Икономическият и социален съвет в своето становище на тема: „Социалните измерения на Договора от Лисабон”. Документът е приет на проведената на 2 ноември пленарна сесия. В нея участва и президентът на Европейския икономически и социален комитет Стафан Нилсон.
Договорът от Лисабон влезе в сила на 1 декември 2009 г. Той предвижда изграждането на по-демократична и прозрачна Европа, с повече възможности за гражданите да бъдат чути и да влияят върху формирането на новите политики. Договорът е насочен и към една по-ефикасна Европа, към Европа на правата и ценностите, свободата, солидарността и сигурността. Документът бе подкрепен от европейските социални партньори и Европейския икономически и социален комитет.
В приетото днес становище ИСС отчита, че Лисабонският договор поставя нови социални цели и разширява, макар и недостатъчно, социалните компетенции на ЕС. Въведени или утвърдени са нови инструменти на социална политика, разширява се ролята на националните парламенти и на социалния диалог при вземането на решения от социален характер. Това предоставя нови възможности на отделните страни-членки за влияние.
В същото време ИСС подчертава, че осъществяването на новите цели на ЕС в България се сблъсква с редица трудности, главно финансови, но и поради формирани в продължение на десетилетия практики и трудно променящи се нагласи. Това се отнася особено за борбата срещу социалното изключване, насърчаването на социалната справедливост и закрила, равенството между мъжете и жените и солидарността между поколенията, закрилата на правата на детето.
Натрупани проблеми и нови предизвикателства пред България ИСС вижда и в редица други области, заложени като нови политики на ЕС в Договора от Лисабон. Такива са здравеопазването, дългосрочните грижи, пенсиите, социалното изключване.
Приложението в България на Хартата за основни права на ЕС, която е подписана и провъзгласена през 2000 г. и е неразделна част от Договора от Лисабон, е на относително добро равнище като законодателство, но среща редица проблеми при реализацията на правата и контрола по спазването им, особено в сферата на трудовите и социални права, констатира ИСС. Той посочва още и че значителна част от българските граждани не познават съдържанието на Хартата и по този начин не могат да защитят правата си.
Съветът смята и че държавните институции на България все още не демонстрират достатъчно ясни позиции по общи европейски политики, например енергийна политика, икономическо и социално сближаване, социални последици от свободното движение, както и по конкретните политики в социалната област.
В приетия документ ИСС предлага редица основни мерки, които държавата да предприеме заедно със социалните партньори и гражданското общество, за да се подобри приложението на основните права на ЕС.
Съветът предлага да бъде извършен преглед на законодателството и да се предложи неговото усъвършенстване с оглед синхронизация с европейските норми и изчерпателно включване на всички основни права, особено в трудовата и социална област. Също така е необходимо да се обсъдят и предложат подобрени механизми на участие на социалните партньори и другите организации на гражданското общество в подготовката, приложението и контрола по спазването на нормативна уредба по фундаменталните права в икономическата, трудова и социална област.
Според съвета трябва да се подобри анализът и предварителната оценка на въздействието на социалните измерения на всеки нов нормативен акт на национално и европейско равнище, като се отчита и мнението на социалните партньори и гражданското общество.
ИСС предлага чрез обществена дискусия да се анализират възможностите и условията за влияние на резултатите от социалната политика върху икономическото развитие и конкурентоспособността на страната. Съветът смята, че държавната администрация и организираното гражданско общество трябва да търсят нови решения за подобряване на балансите между икономическа и социална политика на национално равнище и солидарност за подобряване на качеството и приложението на европейските политики.
ИСС очаква България да представя по-ясни и аргументирани позиции при вземане на решенията в социалната област на равнище ЕС, както и да се включва в инициативи за засилено сътрудничество в социалната сфера между страните-членки. В становището се предлага правителството да даде право на представители на ИСС да участват в различни консултативни структури, които формулират позициите на страната по европейските политики.

Facebook logo
Бъдете с нас и във