Банкеръ Daily

Новини

ЯВОР ЩЕ РАЗВИВА СЕЛСКИ И ЕКОТУРИЗЪМ

За първото тримесечие на 2009 г. Явор АД - Петрич отчита загуба в размер на 34 хил. лв. докато преди година е имал печалба от 89 хил. лева. От началото на тази година поръчките за производство на мебели са спрели и драстично са намалели (над седем пъти) приходите от продажби на продукция и стоки до 61 хил. лева. В резултат на това и невъзможността за погасяване на задълженията се увеличават търговските и други задължения на дружеството по всички пера в отчета.
Проведеното през март 2009 г. общо събрание на акционерите е взело решение за прекратяване на производството на мебели като нерентабилно в условията на настъпилата икономическа криза. В изпълнение на това решение е обособена малка производствена единица за довършване на поетите ангажименти и производство на врати и поръчки до 20 хил. лв. месечно.
Предприятието е изложено на редица рискове в хода на обичайната му дейност и при осъществяване на търговските му операции. То извършва дейност и с чуждестранни контрагенти, така че дружеството е изложено на валутен риск. Компанията поддържа минимална валутна експозиция в евро в ограничени размери, която е в резултат предимно на осъществен износ на готова продукция. Цените на материалите, използвани в производствения процес, са в зависимост от конюнктурата на международния пазар. Така че предприятието е изложено и на ценови риск, обусловен от пазарните процеси в страната. При осъществяване на своята дейност Явор АД е изложено и на кредитен риск, който е свързан с невъзможността на някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.
В тази ситуация дружеството се ориентира към развитието на селски и екотуризъм и реализиране на приходи от инвестиционни имоти, отдаване под наем и/или продажба на машини, съоръжения, сгради, помещения и терени, които няма да се използват за оставащата производствена дейност.
Регистрираният капитал на мебелната фабрика, който е в размер на 50 952 лв., е разпределен между Адриана Павлова Цанева с дял от 41.66% и Георги Велев Цанев с 33.67% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във