Банкеръ Daily

Новини

И Зърнени Храни България - Фарин иска промяна в параметрите на издадената емисия облигации

Зърнени Храни България - Фарин АД е поискало от Обединена българска банка АД, в качеството й на довереник на облигационерите по емисията корпоративни облигации, с ISIN КОД BG2100015069, да свика общо събрание на облигационерите.
Решението за това е взето от акционерите на Зърнени Храни България - Фарин на 1 септември. От дружеството са поискали да се обсъди предложението за преструктуриране на задълженията по емисия облигации чрез предоговаряне на част от условията й и промяна на параметрите. Става въпрос за срочността и падежа на емисията облигации, начина и срока на плащане на главницата, за промяна в лихвения процент на емисията, както и включване на кол опция. В дневния ред ще влезе и точка за определяне на допълнителни условия, които да бъдат спазвани от емитента във връзка с преструктурирането на емисията.
Изпълнителният директор на Зърнени Храни България - Фарин Веселин Бакърджиев е упълномощен да проведе преговори с Обединена българска банка по взетите решения и да подпише от името на дружеството всички документи.
Дружеството се занимава с производство, изкупуване, съхранение, преработка и продажба на селскостопанска продукция.
Проспект за първично публично предлагане на ценни книжа беше одобрен от Комисията за финансов надзор през 2007 година. Емисията е в размер на 5 млн. евро, разпределени в 5 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми и лихвоносни облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, издадени от Фарин АД, Добрич. Книжата са с плаващ купон в размер на шестмесечния Euribor + 3.25% на годишна база и с лихвени плащания на всеки тримесечен период. Облигационният заем е със срок от 60 месеца, считано от 17 май 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във