Банкеръ Daily

Новини

И емисията облигации на Енемона - Козлодуй слизат от борсата

БФБ-София АД е взела решение да прекрати регистрацията на емисията облигации, с ISIN код: BG2100008056, издадена от Енемона АД - Козлодуй, която се търгува на Неофициален пазар на облигации. Основанието за спиране на сделките е настъпващ падеж на 20 май 2010 година.
Книжата имат борсов код: E4AA, а последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане, на главница е 17 май (понеделник).
Предметът на дейност на фирмата е свързан с проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, ремонтна, сервизна, инженерингова и др. дейности. Тя осъществява и проекти за производство на ел.енергия, произведена от възобновяеми енергийни, както и проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения.
Тази емисия облигации е в размер на 2.5 млн. лв., разпределени в 2 500 броя обикновени, петгодишни, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми, със застраховка на плащанията облигации. Тя е с 9.25% годишна фиксирана лихва и с номинална стойност 1 000 лв. всяка една и с падеж 20 май 2010 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във