Банкеръ Daily

Новини

И Ар Джи Капитал - 2 заделя 1 024 650 лева като дивидент

Сумата от 1 024 650 лева ще се разпредели като дивидент на акционерите, става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ - София (6ER). Брутният дивидент на една акция е 0.297 лева. Нетната печалба за 2010 г. е в размер на 1 025 871.50 лева.
Заедно с това ще се обсъдят доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на регистрирания одитор за проверката на счетоводните документи.
Акционерите ще разгледат и гласуват по предложението за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Емилия Костадинова Карадочева - председател на борда, Красен Стефанов Станчев, Венета Илиева - изпълнителен директор, и Преслав Ентърпрайс ЕООД - София, от отговорност за дейността им през 2010 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 27 май на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 27 април. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 21 април.
Дружеството е учредено през май 2005 година. То е специализирано в набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности.
Общият брой, издадени акции от дружеството със специална инвестиционна цел, е 3.45 милиона, като всяка от тях дава право на един глас. Най-големи дялове притежават Българо-американски инвестиционен фонд (36.67% от капитала), Българо-американска кредитна банка (9.99%), а Франк Луис Бауер (9.41%).
И Ар Джи Капитал - 2 разпредели като дивидент 90.27% (или 835 хил. лв.) от печалбата си за 2009 година, като всеки акционер получи по 0.242 лв. за една притежавана ценна книга. Тогава нетната печалба беше в размер на 925 хил. лева.
На 29 март И Ар Джи Капитал - 2 е подписало окончателен договор (нотариален акт) за продажба на Хипермаркет Практикер и магазин Пикадили във Варна при цена, общо за двата обекта, от 14.7 млн. евро, без ДДС, съобщиха от дружеството. Продажбата е в изпълнение на решението на общото събрание на акционерите от 2010 година. Тогава беше решено и удължаване на срока на съществуване на фирмата до 31 декември 2018 година.
През 2010 г. дружеството не е извършвало ново строителство, ремонти или съществени подобрения на имотите. Разходите за поддръжка на недвижимите си имоти фирмата е изразходвала сумата от 109 хил. лева, или по-малко от 6.2% от общата сума на разходите през миналата година.
През изминалата финансова година дружеството е получило изцяло дължимите наеми за всички свои имоти съгласно договорите за отдаване под наем. Тези суми са в размер на 2.738 млн. лв. и представят 98% от всички постъпили пари във фирмата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във