Банкеръ Daily

Новини

ХОЛДИНГ ВАРНА А ПЛАЩА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИТЕ

Лихвеното плащане по емисия облигации - BG2100033062, издадени от Холдинг Варна A АД - Варна, ще бъде на 18 октомври 2007 г., като купонът е 8 на сто. Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 17 октомври 2007 г., а последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 15 октомври 2007 година.
На БФБ-София холдингът е регистрирал 7-годишна облигационна емисия на обща стойност 10 млн. евро. Средствата от нея ще бъдат използвани за придобиване на нови дялови участия, като част от тях ще бъдат насочени към дружествата от сегашния портфейл на холдинга.
Инвестициите на Холдинг Варна А към момента са насочени в дейностите: туризъм, електротехническа индустрия, текстил и финанси.
Бившият приватизационен фонд е с двустепенна система на управление. В Надзорния съвет влизат АБАС ЕООД, проф. Анна Манолова Недялкова и Светлана Петрова Стефанова - председател. Оперативното управление се осъществява от Управителен съвет, в който са Таня Петкова Парушева - изпълнителен директор, Милчо Петков Близнаков - изпълнителен директор и Златимир Бориславов Жечев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във