Банкеръ Daily

Новини

Холдинг Света София ще се управлява от съвет на директорите

Извънредното общо събрание на акционерите на Холдинг Света София АД ще се проведе на 12 ноември, става ясно от публикуваната покана за свикването му. То ще обсъди направените предложения за промени в устава на дружеството.
Акционерите ще гласуват за освобождаване от длъжност на членовете на надзорния и управителния съвет и заедно с това ще направят избор на съвет на директорите според направените предложения. В списъка на кандидатите са: Борислав Руменов Манахилов, Димитър Борисов Райков, Здравко Петров Попйорданов и Нели Боянова Бъчварова.
Общото събрание ще определи и възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите. Предлага се брутно месечно възнаграждение на всеки от мениджърите в размер на 500 лв. и гаранция за управление в тримесечен размер.
Капиталът на дружеството е 4 940 553 лв., разпределен в 4 940 553 броя акции с номинална стойност един лев всяка една. Правото на глас в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД, като акционери най-късно до 29 октомври, включително, съгласно представен от депозитаря списък на акционерите към тази дата.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 29 ноември на същото място и при същия дневен ред.

Facebook logo
Бъдете с нас и във