Банкеръ Daily

Новини

Холдинг Света София ще покрива загубата от резервите

Холдинг Света София АД - София (4HS) свиква редовно общо събрание на акционерите си на 18 май. То ще обсъди доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на регистрирания одитор за извършената проверка на счетоводните документи.
За 2010 г. Холдинг Света София е реализирал загуба от дейността в размер на 57 хил. лв. Тя се дължи основно на намалелите финансови приходи, като свиването в абсолютен размер е равно на 635 хил. лева. През годината нетните приходи от продажби също са намалели като брутна сума с 24 хил. лева.
Добрата новина е, че и разходите на дружеството също са намалели. Най-голям относителен дял в изхарчените средства за обичайната дейност на дружеството през 2010 г. имат разходите за възнаграждения и осигуровки, които са в размер на 150 хил. лв. и представляват 51.55% от общите разходи (291 хил. лв.). Средствата за възнаграждения и осигуровки обаче са намалели като абсолютна величина с 50 хил. лева. През 2009-а същите са представлявали 46.51% от разходите на дружеството. За външни услуги са похарчени 65 хил. лв. и представляват 22.34% от разходите на компанията (291 хил. лв.). През 2009-а същите са представлявали 29.53% от разходите на бившия приватизационен фонд. Разходите за външни услуги са намалели като абсолютна величина с 62 хил. лева. За амортизационни отчисления и материалните разходи също са платени по-малко средства като абсолютна величина в сравнение със същите през 2009 година.
Акционерите ще разгледат и резултатите в консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 година. Компанията приключи миналата година с консолидирана печалба в размер 961 хил. лв., която нараства почти пет пъти спрямо отчетената преди година (262 хил. лв.).
Общото събрание ще гласува за освобождаване на всички членове на съвета на директорите - Нели Боянова Бъчварова и Борислав Руменов Манахилов - изпълнителни директори, Димитър Б. Райков - председател на борда, Здравко П. Попйорданов - заместник-председател на съвета, от отговорност за дейността им през 2010 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 1 юни на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 4 май. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 2 май.
Капиталът на дружеството е 4 940 553 лв., разпределен в 4 940 553 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД, като акционери най-късно до 4 май, включително, съгласно представен списък на акционерите към тази дата.
Най-големи дялове в капитала държат Дион комерс АД - София (9.40% от гласовете в общото събрание), Лизинг консулт АД - София (9.37%), Софлега консулт АД - София (9.19%) и София Строй АД - София (8.08%).
Холдинг Света София продължава кампанията по обратното изкупуване на собствени акции, съгласно сключения договор от 10 април 2009 г. с инвестиционния посредник БенчМарк Финанс АД. Към 31 декември 2010 г. са изкупени общо 111 584 броя акции за 49 286.16 лева, а само през 2010 г. са изкупени 42 700 бр. акции за 27 625 лева.
Икономическата група на Холдинг Света София АД се състои от дружеството майка и дъщерните предприятия: Ведар консулт ЕООД, в което държи 100% от капитал, Персей трейдинг ЕООД (100%), Янтра стил АД (90.74%), Товарни превози инвест АД (77.49%), Асансьорни сервизи София АД (76.55%), Харманли трейдинг АД (75.14%), ПИМ АД (59.55%) и Фуражи АД (57.86%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във