Банкеръ Daily

Новини

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА ЗАДЕЛИ ПЕЧАЛБАТА СИ В РЕЗЕРВИТЕ

Проведеното на 29 юни общо събрание на акционерите на Холдинг Пътища АД - София (6H2) е решило 3.024 млн. лв. от печалбата за 2008 г., която е в размер на 5 395 885.71 лв., да бъде разпределена във фонд Резервен, а останалите 2 371 885.71 лв. се заделят като Допълнителни резерви. Приети са неконсолидирания доклад на управителните органи за дейността на дружеството, консолидирания доклад за дейността на групата, както и годишния неконсолидиран финансов отчет на дружеството и годишния консолидиран финансов отчет на групата за 2008 година.
Освободени са от отговорност всички членове на управителните органи за дейността им през изминалата 2008 година.
Общото събрание е определило мандат на членовете на Одитния комитет от три години и е одобрило предложените промени в устава на холдинга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във