Банкеръ Daily

Новини

ХОЛДИНГ НОВ ВЕК ЩЕ ИЗДАВА ОБЛИГАЦИИ С НОМИНАЛ ДО 100 МЛН. ЛВ.

Холдинг Нов Век АД, София, свиква общо събрание на акционерите на 10 ноември 2006 г., съгласно публикувана покана в Държавен вестник. Събранието ще гласува решение за овластяване на съвета на директорите за издаване на емисия облигации в размер до 100 млн. лева. В тази връзка ще бъдат гласувани и промени в устава на дружеството. Проекторешението предвижда овластяване съветът на директорите на холдинга да издаде една или повече облигационни емисии, включително конвертируеми, с общ номинал до 100 млн. лв. в срок до пет години от вписването на това изменение на устава в търговския регистър. Бордът ще има право да определя реда на издаване и параметрите по емисиите. Последната дата за сключване на сделки с акции на Холдинг Нов Век на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в общото събрание на акционерите, е 25 октомври. При липса на кворум то ще се проведе на 24 ноември.
Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 649 620 лв., разделен в 649 620 броя акции с номинална стойност на една акция 1 лев. Към 30 юни акционери в холдинга са Акс-77 ЕООД, София, с дял от 19.24%, и Акин ЕООД, София, с 30.79%, а 49.97% са собственост от физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във