Банкеръ Daily

Новини

Холдинг Български държавни железници ще получи заем от 140 млн. лв. за оздравяване на дружеството

Правителството е одобрило проект на закон за предоставяне на помощ за оздравяване на Холдинг Български държавни железници ЕАД, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. С него чрез Българската банка за развитие на дружеството се осигурява заем от централния бюджет в размер до 140 млн. лева. Средствата са целеви и подлежат на възстановяване.
С цел осигуряване на държавното финансиране чрез министъра на финансите е извършена нотификация на държавна помощ за оздравяване на БДЖ ЕАД. С решение от 15 декември 2010 г. Европейската комисия одобри предложената от българските власти държавна помощ за дружеството в размер до 248.601 млн. лева.
В решението се посочва, че мярката за държавно подпомагане може да приеме формата или на заем, предоставен от държавата, или на държавна гаранция по заем. В решението също така се поставя изискването заемът да бъде със срок от шест месеца, считано от изплащането на първия транш, и с лихвен процент от 5.15%, изчислен въз основа на референтния лихвен процент на Комисията за България на 23 септември 2010 г. (4.15%) плюс 100 базисни пункта (съгласно Съобщението на Комисията за изменение на метода на установяване на референтни и сконтови лихвени проценти). Условие за предоставяне на помощта за оздравяване е българските власти в срок от шест месеца от датата на разрешаване на помощта да изпратят всеобхватен план за преструктуриране, който да бъде официално нотифициран.
Предвиденото в законопроекта увеличение на капитала на Холдинг Български държавни железници ЕАД следва да се извърши след нотификацията до Еврокомисията на плана за преструктурирането му и съответното му одобрение от нея.
Планът за преструктуриране и финансово стабилизиране е представен пред Еврокомисията и по него е образувано предварително разглеждане. Мерките са насочени към оптимизиране на организационно управленската структура и процеси; преструктуриране на смесените дружества и поделения с дейност, различна от основната; подобряване координацията между дружествата, поделенията, дирекциите и отделите; повишаване на управленския капацитет; повишаване на приходите на дружествата; подобряване на финансовото управление; подобряване на контрола върху приходите, върху процесите и разходите; намаляване на разходите; оптимизиране на капиталовата структура, намаляване на задлъжнялостта и подобряване на ликвидността на БДЖ ЕАД.
Планът вече се изпълнява и това е довело до намаляване на загубите, редовно изплащане на заплати и осигуровки, нарастване на превозените количества товари.
В резултат на проведените преговори със Световната банка, в края на 2010 г. беше подписан Меморандум за разбирателство във връзка със сътрудничеството по предлаганата Програма за реформа в железопътния сектор, което е съществена стъпка в политиката по стабилизиране и финансово оздравяване на българските железници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във