Банкеръ Daily

Новини

ХОЛ­ДИНГ АСЕ­НО­ВА КРЕ­ПОСТ УВЕ­ЛИ­ЧА­ВА ПЕ­ЧАЛ­БА­ТА СИ ДО 21 ХИЛ. ЛЕ­ВА

Хол­динг Асе­но­ва кре­пост АД, Асе­нов­г­рад, уве­ли­чи нет­на­та си кон­со­ли­ди­ра­на пе­чал­ба за пър­ви­те шест ме­се­ца на 2006 г. до 21 хил. лв. спря­мо 14 хил. лв. за съ­щия пе­ри­од на ми­на­ла­та го­ди­на, по­каз­ват дан­ни­те от пуб­ли­ку­ва­ния меж­ди­нен от­чет на дру­жес­т­во­то. Нет­ни­те при­хо­ди от про­даж­би на гру­па­та на­рас­т­ват със 73 на сто до 1.133 млн. лв., в срав­не­ние с 655 хил. лв. го­ди­на по-ра­но. Раз­хо­ди­те по ико­но­ми­чес­ки еле­мен­ти на­рас­т­ват с 430 хил. до 1.095 млн. лв., ка­то ръс­тът е от раз­хо­ди­те за ма­те­ри­а­ли, вън­ш­ни ус­лу­ги и въз­наг­раж­де­ния. Ос­нов­ни­ят ка­пи­тал е 356 хил. ле­ва. Ин­п­лас­т­рейд АД при­те­жа­ва 49.2 на сто от ка­пи­та­ла на хол­дин­га, а фи­зи­чес­ки ли­ца дър­жат 50.79 на сто. Об­що­то съб­ра­ние на ак­ци­о­не­ри­те ре­ши пе­чал­ба­та на дру­жес­т­во­то за 2005 г., ко­я­то е 11.6 хил. лв., да бъ­де от­не­се­на в „Дру­ги ре­зер­ви и да не се раз­п­ре­де­ля ди­ви­дент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във