Банкеръ Daily

Новини

ХИПОКРЕДИТ ИЗДАВА СЕДМА ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ

На проведеното на 15 юли извънредно общо събрание на акционерите на ХипоКредит АД - София е взето решение дружеството да издаде седма поред емисия корпоративни обезпечени облигации при условията на частно пласиране.
Обща номинална стойност на предлаганите облигации е в размер до 10 млн. евро, разпределени в до 10 хил. броя с номинална и емисионна стойност от по 1000 евро всяка. Срокът на емисията е 60 месеца, като плащането на главницата ще бъде еднократно, едновременно с извършването на последното купонно плащане, на датата на падежа. Лихвен процент е в размер на 6-месечния EURIBOR плюс фиксирана надбавка от 3.125%, но не по-малко от 7%, изчислен на годишна база. За дата на издаване на облигациите се счита датата на регистрация на емисията в Централен депозитар АД, като от този момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем. Облигациите не могат да се конвертират в акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във