Банкеръ Daily

Новини

ХИМИМПОРТ АД УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ ДО 130 МЛН. ЛЕВА

На своето заседание на 9 август Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане на емисия от 11 083 914 обикновени акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 4 лв. всяка, които ще бъдат издадени от „Химимпорт АД. Общото събрание на акционерите на 31 март 2006 г. взе решение за увеличаване капитала на дружеството от 118 916 086 лв. на 130 млн. лева. Компанията има широк предмет на дейност, като основната сфера е придобиване на дялови участия, преструктуриране и управление на дъщерни дружествата от портфейла, учредяване на нови дъщерни дружества, инвестирането в капитала и финансирането на дружества, в които има дялово участие. „Химимпорт АД развива дейност във финансовата и банковата сфера, транспортната, производствената и търговската сфери, както и в правната, консултантската, счетоводната и рекламната сфери. Емитентът е част от икономическата група на холдинг „Химимпорт Инвест АД, като от своя страна холдинговото дружество „Химимпорт АД има участие в 44 дъщерни дружества. Основен акционер в „Химимпорт АД е „Химимпорт Инвест АД с дял от капитала, възлизащ на 98.095 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във