Банкеръ Daily

Новини

Хидроизомат намали консолидираната си печалба

Компанията за производство на строителни материали Хидроизомат АД - София се отчете с печалба в размер от 136 хил. лв. за второто тримесечие на тази година, показват данните в консолидирания й финансов отчет. Общите приходи за периода се свиват с 10.32% на годишна база до 817 хил. лева.


Заради намалялата производствена дейност и при разходите на предприятието има спад - от 33.17%, като в края на юни са в размер на 681 хил. лева.


В неконсолидирания отчет на дружеството за втората четвърт на 2012 г. беше отчетена печалба от 145 хил. лева.


На проведеното на 10 октомври заседание Комисията за финансов надзор вписа емисията акции, издадени от Хидроизомат АД, София в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 299 122 лв. на 2 989 440 лева. Тя е в размер на 1 690 318 лв., разпределена в 1 690 318 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка.


Хидроизомат АД е специализирано в производството на хидроизолационни и топлоизолационни материали и пътни битуми. То е част от групата Доверие Обединен холдинг АД, а най-голям акционер в него е Индустриален холдинг Доверие с дял от 45.43% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във