Банкеръ Daily

Новини

Херти - Шумен покрива загубата от 2009 година

Производителят на различен тип капачки Херти АД - Шумен (HTV) свиква общо събрание на акционерите си на 11 юни. То ще обсъди доклад за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2009 г., както и съответните документи на консолидирана основа. Проектът за решение предвижда вземане на решение за покриване на загубата, в размер на 290 хил. лв., реализирана през миналата година.
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Захари Ганев Захариев - главен изпълнителен директор, Румен Стойчев Костов - изпълнителен директор, Алексъндър Благоев Юлианов - председател на борда, Йозеф Майер и Светослав Стаменов, от отговорност за дейността им през 2009 година. Ще се гласува и решение за продължаване мандата на член на управителния орган.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 2 юли на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на компанията на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 26 май.
Основният предмет на дейност на Херти е производство и продажба на опаковки. Производството е фокусирано към потребители от различни сегменти на хранително-вкусовата промишленост, но част от продукцията е насочена и към фармацевтичния сектор. Компанията изнася средно над 80%, като основните приходи от продажби са от Европейския съюз, Русия и бившите съветски републики. Херти покрива целия процес от производството до крайната реализация на продукцията си. Дружеството разполага с потенциал и възможности самостоятелно да извършва проучвания и анализи на конюнктурата на пазарите, които представляват интерес за дейността й.
В структурата на компанията са включени четири дъщерни дружества: Тихерт ЕАД (100% от капитала), Херти Англия (100%), Херти Франция (100%) и Херти Груп Интернешънъл (49%). Компанията има и 5.6% участие в Екопак България, което осигурява изпълнението на задължението по събиране и оползотворяване на опаковките, пуснати на пазара в съответствие със Закон за управление на отпадъците и Наредба за опаковките и отпадъците. Херти притежава ресурси за технологични разработки, изследвания, въвеждане на системи за управление и контрол. В края на миналата година компанията получи сертификат по изискванията и стандарт на качеството ISO 9001:2008.
Акционерният капитал на дружеството е разпределен основно между физически лица. Йозеф Майер е първият дългосрочен инвеститор в дружеството и акционер от 1997 година. Ръководената от него компания Майер експорт-импорт е регистрирана в Австрия и се занимава с търговска дейност. На първичното публично предлагане през 2008 г. се предлагаха допълнително и акции именно от дела на Майер импорт-експорт. През 2009 г. големите акционери намаляват слабо броя на акциите си, като се увеличава фрий-флоута на компанията до 0.21 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във