Банкеръ Daily

Новини

Хелт енд Уелнес ще издава нови акции

Потвърдeн e проспект за първично публично предлагане на емисия акции от Хелт енд Уелнес АДСИЦ, София, които ще бъдат издадени в резултат от увеличаване на капитала на дружеството, съобщиха от Комисията за финансов надзор.
Емисията е в размер на 9.75 млн. лв., разпределени в 195 хил. броя обикновени акции, с номинална стойност 10 лв. и емисионна стойност 50 лв. всяка.
Горепосочената емисия е вписана и в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор.
Хелт енд Уелнес е учредено през август 2006 г. с неопределен срок. То е специализирано в инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във