Банкеръ Daily

Новини

Гоце Делчев-Табак намали двойно загубата си

Към 30 септември нетният резултат от финансова дейност на Гоце Делчев-Табак АД е загуба от 68 хил. лв. спрямо 70 хил. лв. загуба за 2009-а, съобщиха от компанията. И през двете години загубата се дължи на начислени лихви в полза на Престиж-Бизнес 93 ООД по договор за финансова помощ.
През 2010 г. приходите от продажби от основна дейност са с 350 хил. лв. повече в сравнение с 2009 година. Резултатът от продажби през миналата година е загуба в размер на 35 хил. лв., а през 2010-а е отчетен положителен резултат от 74 хил. лв., тъй като през тази година са реализирани и тютюн и услуги, а през 2009-а - само услуги.
Разходите за производство под нормален капацитет през 2010 г. са 220 хил. спрямо 495 хил. през 2009 г., т.е. намалението е с 275 хил. лв., което се дължи на начислените в по-ниски размери амортизации през 2010 година.
Другите доходи от дейността се формират от продажби на дълготрайни активи, наеми, материали и други, които през тази година са по-ниски със 165 хил. в сравнение с 2009 г., тъй като през 2010-а са продадени по малко ДМА в сравнеие с предходната година.
Административните разходи са с 11 хил. повече през 2010-а спрямо 2009-а, поради извършените разходи за ремонти в повече през тази година. Финансовите разходи са по-ниски с 2 х. лв. през 2010 г. и са от лихви по предоставена финансова помощ от Престиж Бизнес-93 ООД.
Като цяло през 2010 г. от дейността на дружеството е реализирана загуба в размер на 203 хил. лв., а през миналата година е отчетена загуба от 419 хил. лева. Намалението на отрицателния финансов резултат се дължи на реализирани по-високи приходи от наеми и реализация на тютюн през 2010 г. спрямо 2009-а, както и по-ниски счетоводни амортизации през тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във