Банкеръ Daily

Новини

Глобяват възложител на строеж, ако наруши Закона за териториите

Глоба от 1000 до 5000 лв. за възложител на строеж, неизпълнил задължението си да осигури всичко необходимо за започване на строителството, предвиди парламентът с приети на второ четене промени в Закона за устройство на територията. Депутатите отхвърлиха предлаганото от вносителя двойно увеличение ndash; от 5000 на 10 000 лв., на санкцията за длъжностно лице, неизпълнило или лошо изпълнило задължения, възложени му по този закон, актовете по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и решения и предписания, основани на тях. Наказва се с глоба от 100 до 300 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в сроковете по наредбата. От 5000 до 30 000 лв. ще е санкцията за производител на строителни продукти, несъответстващи на изискванията.


Депутатите решиха началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед, да спират изпълнението и да забраняват достъпа до строеж от първа до трета категория, който се извършва без влязло в сила разрешение или при съществени отклонения, както и за използване на неотговарящи на изискванията строителни продукти. Достъпът ще се забранява и, ако възложителят не е осигурил строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен. Правото да спира незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория НС даде на кметовете на общината (района) или упълномощени длъжностни лица. За строежите от четвърта, пета и шеста категория служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления и на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи. При привеждане в изпълнение на заповеди за спиране, за принудително премахване на незаконни строежи служителите имат право да използват на територията на строителната площадка устройства за принудително ограничаване придвижването на автомобили и строителна механизация, устройства за отваряне на прегради и помещения, светлинни и звукови устройства. строителни машини и механизация, технически средства и способи. Средствата, събрани от общините по ЗУТ ndash; такси, глоби и имуществени санкции, се изразходват само за финансово обезпечаване на контролните им функции и за премахване на незаконните строежи, предвижда законът. Само лица с дипломи от акредитирано висше училище с квалификация архитект, строителен инженер, инженер, урбанист или ландшафтен архитект могат да извършват дейности, свързани с проучване и проектиране, записаха депутатите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във