Банкеръ Daily

Новини

Гласуват промени в надзора на Св.Св. Константин и Елена Холдинг

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна свиква извънредно общо събрание на акционерите си на 27 ноември. То ще разгледа предложение за освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет и за избор на нов Надзорен съвет и определяне на състава и мандата му. Акционерите ще приемат решение за определяне възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет и срокът, за който са дължими, както и размера на гаранцията за управление на членовете на управителните органи.
Ще се разгледа и предложение за овластяване на лице за сключване на договор по чл.242, ал.6 от ТЗ с членовете на Надзорния съвет.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 14 декември на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството във Варна.
Към датата на свикване на извънредното общо събрание общият брой на акциите и правата на глас възлизат на 2 309 561. На основание чл. 155б от ЗППЦК право на глас в настоящето общо събрание ще имат само тези, които са вписани в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар 14 дни преди събранието, или към 13 ноември.
Дружеството е с двустепенна система на управление, като към настоящия момент Надзорният съвет е в състав Златимир Бориславов Жечев - председател, Николай Божидаров Николаев - заместник-председател, и Красимир Стефанов Ботушаров - член.

Facebook logo
Бъдете с нас и във