Банкеръ Daily

Новини

ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА НА ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ - Хасково (6F4) свиква извънредно общо събрание на акционерите на 5 ноември, което ще гласува по предложените промени в органите на управление и в устава на дружеството.
Проект за решение предвижда дружеството да се управлява от съвет на директорите, който се състои от три до седем лица.
Съветът на директорите предлага общото събрание на акционерите на дружеството да приеме представената от Делян Александров Добрев молба за освобождаване като член на борда, и на негово място да бъде избрана Катя Георгиева Маркова-Вълчанова.
До момента оперативното управление на фондът се осъществява от Росица Василева Гаргова - председател, Тенчо Христов Лилянов - заместник-председател, Величко Христов Минев - член, Веселин Емилов Христов - член, и Делян Александров Добрев - член и изпълнителен директор.
В дневния ред е и точката за определяне на възнагражденията на членовете на съветът на директорите. Проектът предвижда месечното възнаграждението да бъде в размер на една минимална работна заплата. Изпълнителният директор и на председателят ще получават от една до десет минимални работни заплати, като бордът ще определи точното им месечно възнаграждение и ще сключи анекси към договорите за управление на членовете на съвета на директорите.
При липса на кворум събранието ще се проведе 14 дни по-късно в същия час, на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 20 октомври.
Капиталът на дружеството е в размер на 715 хил. лв. и е разпределен между Форуком и компания ООД, Хасково (38.46% от гласовете в общото събрание на акционерите), Аква - 3 ООД, Хасково (15.38% ), Екватор газ ЕООД, Хасково (17.96%) и Величко Христов Минев (6.53%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във