Банкеръ Daily

Новини

ГЛАСУВАТ ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА НА АЛУКОМ АД

Управителният съвет на Алуком АД, Плевен, свиква редовното годишно общо събрание на акционерите на 16 ноември 2007 година. То ще обсъжда доклада на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2006 г. и годишния финансов отчет. Акционерите трябва да вземат решение за преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление. Това е свързано с освобождаването от отговорност и от длъжност на членовете на настоящите управителни органи. Събранието трябва да вземе решение относно възможността в състава на съвета на директорите да бъдат избирани освен физически, също така и юридически лица. Ще бъде избран нов състав на съвета на директорите и определено възнаграждението на неговите членове. Ще се обсъжда и възможността новоизбраните членове на съвета да извършват конкурентна дейност по смисъла на чл. 237, ал. 4 от ТЗ. Събранието ще гласува за овластяване на съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството в продължение на пет години при условията на чл. 195 и 196 от ТЗ, и за разширяване на правомощията на мениджърите. В дневния ред е включена и точката за приемане на нова изменена редакция на устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 30 ноември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.
Създадено през 1967 г., от 1997 г. предприятието за производство на детайли от алуминиеви сплави чрез машинно леене е 95% собственост на Група Технология на металите - Ангел Балевски Холдинг АД. Използваните три метода за производство на алуминиеви отливки - леене под ниско налягане, леене с газово противоналягане и леене под високо налягане - дават възможност на заводът да удовлетворява потребностите на своите клиенти от изключително широка гама алуминиеви отливки. Леярната има възможност да произвежда алуминиеви детайли с различна конструкция, с тегло от няколко грама до над 150 кг, с размери до 1500 мм в диаметър по клиентски чертежи, спецификации, 3D-модели и мостри.
От 2002 г. заводът е сертифициран по EN ISO 9001:2000, a от 2004 г. и по ISO/TS 16949:2002. В момента се работи по сертификацията за ISO 14001.
През последните 2-3 години се засилва интересът от страна на европейски фирми - потребители на алуминиеви изделия, към продуктите на плевенското предприятие. Понастоящем Алуком работи с дългогодишни клиенти от Германия, Великобритания, Италия, Австрия, Белгия, като 60% от произвежданата продукция е предназначена за износ.
Сериозно предимство на Алуком е затварянето на производствения цикъл в рамките на фирмата, тъй като освен с леярски капацитет тя разполага с технологични възможности за производство на инструментална екипировка, както и за пълна механична обработка, термообработка, галванизиране и боядисване на алуминиевите детайли.
Алуминиевите отливки, произвеждани от Алуком, намират приложение в автомобилната, военната, електронната, електрическата, машиностроителната, хидравличната, текстилната, хранително-вкусовата и други индустрии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във