Банкеръ Daily

Новини

Гласят промени в съвета на директорите на Хидроизомат

Хидроизомат АД - София свиква извънредно общо събрание на акционерите си на 16 ноември. То ще гласува по предложените персонални промени в съвета на директорите на дружеството. Проектът за решение предвижда освобождаване на Жеко Георгиев Жеков като член на борда и избиране на негово място на Пелагия Стефанова Виячева. Определя се мандат на съвета на директорите пет години от датата на вписването на промените в персоналния състав на борда в Търговския регистър.
При липса на кворум на първата обявена дата, общото събрание ще се проведе на 30 ноември на същото място, по същото време и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение па акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в София, жк. Дружба 1, ул. Илия Бешков №8.
Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на съвета за свикване на общото събрание - 7 октомври, е 1 299 122 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за Хидроизомат АД е 2 ноември. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.
Данни по чл. 224 от Търговския закон във връзка с избор на член на съвета на директорите за Пелагия Стефанова Виячева. Тя е магистър по бизнес администрация от BI Norwegian School of Management, Осло, а бакалавърската си степен е получила в Portsmouth University, Великобритания.
Виячева започва своята кариера като Офис Мениджър в Techno-link(tm), ProLink Ltd., България. Работила е в Американската агенция за международно развитие и Американския университет в България. Професионалното й развитие продължава в GlaxoSmithKlain Осло, Норвегия като консултант, област Стратегия, Международен бизнес консултант в Global Entrepreneurs International, Норвегия. В структурата на Софарма АД започва като експерт Връзки с инвеститорите, а от април 2005 г. заема длъжността Директор за връзки с инвеститорите на дружеството.
В момента оперативното управление в Хидроизомат се осъществява от Жеко Георгиев Жеков, Булгарконтрола АД - изпълнителен директор, и Иван Христов Кралев.
Дружеството има за предмет на дейност производство на хидроизолационни, топлоизолационни и други материали и нови изделия; строителство, ремонт и услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; научно-производствена и развойна дейност, ноу-хау, производство и търговия на интелектуални продукти; търговска дейност в страната и чужбина.
Справката в регистъра на Комисията за финансов надзор показва, че най-големи акционери в компанията са бившия приватизационен фонд Доверие Обединен Холдинг АД - София (10.61% пряко участие плюс още 45.43% чрез свързани лица) и дъщерният му подхолдинг Индустриален холдинг - Доверие АД (45.43%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във