Банкеръ Daily

Новини

ГИТ ЩЕ ПРОВЕРЯВА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ЦЕЛУЛОЗА

В изпълнение на годишния план за работа Главна инспекция по труда започва провеждането на Национален преглед по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията за производство на целулоза, полуцелулоза, хартии, картони и изделия от хартия и картон.
От днес до 2 ноември 2007 г. в 24 административни области ще бъдат проверени 111 предприятия със зает в тях персонал от 6 625 човека. Две от фирмите произвеждат целулоза и полуцелулоза, 12 са производители на различни видове картони, а останалите 97 произвеждат различни изделия от хартия и картон. От предприятията, които ще бъдат проверявани, 5% са големи химически комбинати за производство на целулоза, хартия и картон, 17% - средни и 78% - малки. Най – голям брой предприятия от целулозно – хартиения подотрасъл са концентрирани в областите Пловдив, София – град, Пазарджик, Велико Търново и София – област. Предпоставките за провеждане на Националния преглед е статистиката, че 74 % от заетия персонал работи в условията на комбинирано въздействие на различни вредни фактори на работната среда;
22 % от жалбите по спазване на трудовото законодателство от работещи в химическия отрасъл, постъпили в Областните инспекции по труда, са от целулозно-хартиения подотрасъл; относително голям е делът на основното технологично оборудване с повишена опасност. В някои от структуроопределящите предприятия от този сектор на химическата промишленост се използват големи количества опасни химически вещества като: натриева основа, сярна киселина, солна киселина, кислород, натриев хлорат и др. В предприятията от целулозно-хартиената промишленост продължават да се допускат сериозни нарушения в областта на организацията и управлението на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). По предварителни данни, само в 38 % от действащите предприятия от този подотрасъл, са определени длъжностни лица като органи за безопасност и здраве при работа (за страната този показател е 91%). Производствените предприятия за целулоза, полуцелулоза, хартии и картони са включени в списъка на рисковите производства и обекти, подлежащи на ежегоден периодичен контрол от страна на Областните инспекции по труда

Facebook logo
Бъдете с нас и във