Банкеръ Daily

Новини

Гер­ман­ци ис­кат да ин­вес­ти­рат в Бъл­га­рия

Ин­те­ре­сът на гер­ман­с­кия биз­нес да ин­вес­ти­ра в Бъл­га­рия неп­ре­къс­на­то на­рас­т­ва, за­я­ви пред­се­да­те­лят на про­вин­ция Ба­ден-Вюр­тем­берг Ер­вин Той­фел след сре­ща­та си с пре­ми­е­ра Си­ме­он Сак­с­ко­бург­гот­с­ки. Гос­тът под­чер­та, че стра­на­та ни е из­к­лю­чи­тел­но нап­ред­на­ла в про­це­са на ин­тег­ра­ция към Ев­ро­пейс­кия съ­юз, тъй ка­то е из­пъл­ни­ла поч­ти всич­ки изис­к­ва­ния.
Той е в Бъл­га­рия за­ед­но с бли­зо 50 пред­с­та­ви­те­ли на биз­не­са по по­ка­на на ви­цеп­ре­ми­е­ра и ми­нис­тър на ико­но­ми­ка­та Ли­дия Шу­ле­ва. Ер­вин Той­фел да­де ви­со­ка оцен­ка за ста­бил­ност­та в Бъл­га­рия ка­то ус­той­чи­ва де­мок­ра­ция и пра­во­ва дър­жа­ва.
Ба­ден-Вюр­тем­берг е тре­та по ико­но­ми­чес­ка мощ гер­ман­с­ка про­вин­ция, след Се­ве­рен Рейн-Вес­т­фа­лия и Ба­ва­рия. Обе­мът на ин­вес­ти­ци­и­те от про­вин­ция Ба­ден-Вюр­тем­берг е око­ло 27% от об­щия раз­мер на гер­ман­с­ки­те ин­вес­ти­ции в Бъл­га­рия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във