Банкеръ Daily

Новини

Франц Фиш­лер ста­на Док­тор хо­но­рис ка­у­за

Ев­ро­ко­ми­са­рят по зе­ме­де­ли­е­то Франц Фиш­лер бе удос­то­ен с тит­ла­та Док­тор хо­но­рис ка­у­за на Уни­вер­си­те­та за на­ци­о­нал­но и све­тов­но сто­пан­с­т­во (УНСС). Офи­ци­ал­на­та це­ре­мо­ния се със­тоя в Ака­де­мич­на­та за­ла на учеб­но­то за­ве­де­ние. Най-ви­со­ко­то по­чет­но зва­ние на УННС бе връ­че­но от рек­то­ра на уни­вер­си­те­та доц. д-р Бо­рис­лав Бо­ри­сов.
Пред­ло­же­ни­е­то за връч­ва­не на тит­ла­та е нап­ра­ве­но от ка­тед­ра Аг­ро­биз­нес за зас­лу­ги­те на ев­ро­ко­ми­са­ря Фиш­лер за раз­ви­ти­е­то на об­ща­та сел­с­кос­то­пан­с­ка по­ли­ти­ка на Ев­ро­пейс­кия съ­юз, как­то и за при­но­са му в пре­го­вор­ния про­цес с Бъл­га­рия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във