Банкеръ Daily

Новини

ФОРМОПЛАСТ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ С НОВИ 3 575 440 НОВИ АКЦИИ

Извънредното общо събрание на акционерите на Формопласт АД - Кърджали, което се е провело на 19 октомври 2007 г., е гласувало за увеличаване капитала на дружеството по реда на чл. 246, ал. 4 от ТЗ за сметка на фонд Резервен от 223 465 лв. на 3 798 905 лв. посредством емитирането на 3 575 440 бр. нови безналични непривилегировани поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност от по 1 лев. Новоемитираните акции на основание чл. 194, ал. 1 от ТЗ и във връзка чл. 197, ал. 3 от същия закон ще се разпределят между акционерите на дружеството, към дата, определена съобразно действащото българско право, съразмерно на участието им в капитала отпреди увеличаването му. За всяка притежавана досега акция съответния акционер да получи по 16 нови акции. Разпределението на новите акции да се извърши между акционерите по реда и при условията, предвидени в действащото българско право, като обслужването на увеличението на капитала се извърши с помощта инвестиционния посредник Евро - Финанс АД - София.
Новоемитираните акции от капитала на Формопласт АД - Кърджали ще бъдат свободно търгувани от акционерите на дружеството в съответствие с всички изисквания на действащото българско право.
Събранието е приело нов устав на дружеството.
Правото на участие в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на събранието, или към 2 ноември. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 31 октомври 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във